Vatan Belge

Deri İşlenti Operatörü – Seviye 4

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçlerindeki tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 • Acil durumlarda uygun davranış ve önlemleri açıklar.
 • Çalışma ortamında çevre korumaya yönelik işlemleri açıklar.
 • İşletme kaynaklarını tasarruflu kullanma yöntemlerini açıklar.
 • Üretim sürecinde iş organizasyonu ve kalite gereklerini açıklar.
 • İşe ait kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Üretim süreçlerinde iş organizasyonu prosedürlerini açıklar.
 • İSG ve çevre koruma önlemlerini uygular.
 • İş süreçlerindeki İSG önlemlerini uygular.
 • Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
 • Deri yaş işlenti işlemlerini yapar.
 • Ham deri parti takibi yapar.
 • İşlem görecek derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini üretim reçetesi doğrultusunda yapar.
 • Üretim reçetesi doğrultusunda deri işlentisi için kimyasal hazırlar.
 • Yaş işlenti işlemlerinde üretim reçetesi ve deri cinsine uygun makine ayarı yapar.
 • Derilerin/Kürklerin dolap/pervane/havuzda üretim reçetesi doğrultusunda işlem (Islatma, kireçlik, kireç giderme, Sama işlemi, yağ giderme işlemleri pikle, pikle bozma, sepileme (tabaklama), yağlama, boyama) görmesini sağlar.
 • Derilerin (kesit ve banyo pH, bome değeri ve ısı, nüfuziyet, balon, tırnak ve kaynama) testlerini üretim reçetesi kriterlerine göre yapar.
 • Mekanik işlemler sonucu derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini yapar.
 • Kuru ve mekanik işlemleri yürütür.
 • Deri parti takibi yapar.
 • İşlem görecek derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini üretim reçetesi doğrultusunda yapar.
 • Mekanik işlemlerinde üretim reçetesi ve deri/kürk-süet cinsine uygun makine ayarı kontrolünü yapar.
 • Deri/kürk-süetlerin yaş mekanik (etleme, yaş açkı, yaş gergi (yaş çivi), vakum kurutma, sıkma, yarma, tıraş, tavlama, tarak, ütü, kırpma, yağ alma, ilaçlı ütü) işlemlerini üretim reçetesi kriterlerine göre yapılmasını sağlar.
 • Deri/kürk-süetlerin kuru mekanik (tavlama/kuru dolap, kuru gergi (kuru çivi), budama, mekanik yumuşatma ve zımpara, kuru tıraş, tarak, ütü, kırpma) işlemlerini üretim reçetesi kriterlerine göre yapılmasını sağlar.
 • Mekanik işlemler sonucu deri/kürk-süetlerin görsel ve fiziksel kontrollerini yapar.
 • Bitim (Finisaj) işlemleri yapar.
 • Bitim işlemleri için parti takibi yapar.
 • İşlem görecek derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini üretim reçetesi doğrultusunda yapar.
 • Deri/Kürk-süet finisajı için kimyasal hazırlar.
 • Bitim (finisaj) işlemlerinde üretim reçetesi ve deri cinsine uygun makine ayarını kontrolünü yapar.
 • Deri/Kürk-süetlere yüzey boyama (renk tonu, renk homojenliği, düzgün bir yüzey veya desenli bir yüzey parlaklık, matlık, kuru, yağlı ve mumsu bir tutum, parlaklık, canlı bir görünüm sırçanın tamamen örtülmesi) yapar.
 • Deri/Kürk-süetlere bitim (finisaj) işlemlerinin (tavlama, toz alma, parlatma, tarama, kuru açkı, yağ alma, ilaçlı ütü, kuru kırpma,) üretim reçetesi doğrultusunda yapılmasını sağlar.
 • Bitim (finisaj) işlemleri sonucu deri/kürk-süetlerin görsel ve fiziksel kontrollerini yapar.

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. 

Öz Değerlendirme: 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.