Vatan Belge

Metal Kesimci – Seviye 3

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme- dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesimcinin (Seviye 3),

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.  
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.
 • Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.  
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.  
 • Kalite sağlama tekniklerini açıklar.
 • Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.
 • Giyotin Makasla/ Oksi-Gaz/ Şerit Testere ile/ Daire testere ile/ Kombine Makas ile kesimde iş öncesi hazırlıkları yapar.
 • İş emrini alarak kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri hazırlar.
 • Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/doğrulama gerekliliklerini açıklar.
 • İşlem öncesi makine ayarlarını yapar.
 • İşlem öncesi oksi-gaz ile kesim/ şerit testere/ daire testere / kombine makas tezgâhında gerekli ayarları yapar.
 • Markalama işlemlerini yapar.
 • Lazer/ Plazma Kesimde iş öncesi hazırlıkları yapar.
 • Hazırlanan alet, araç, gereç ve malzemeleri kontrol eder.
 • Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/doğrulama gerekliliklerini açıklar.
 • Kesilecek malzemeyi, tezgahın referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.
 • Giyotin makas ile kesim işlemini yapar.  
 • Kesilecek malzemeyi tezgâha yerleştirir.
 • Giyotin makas ile kesim işlemi yapar.
 • Oksi-gaz ile kesim tezgâhında kesme işlemini yapar.
 • Kesilecek malzemeyi tezgaha yerleştirir.
 • Oksi-gaz ile kesim tezgahında kesim işlemini yapar.
 • Şerit testere ile kesim işlemini yapar.
 • Kesilecek malzemeyi tezgaha yerleştirir.
 • Şerit testere tezgahında kesim işlemini yapar. 
 • Daire testere ile kesim işlemini yapar.
 • Kesilecek malzemeyi tezgaha yerleştirir.
 • Daire testere tezgahında kesim işlemini yapar.
 • Kombine Makas ile kesim işlemini yapar.
 • Kesilecek malzemeyi tezgaha yerleştirir.
 • Kombine makas tezgahında kesim işlemini yapar.
 • Lazer/Plazma kesimde Kombine Makas ile kesim işlemini yapar.
 • Kontrol panelinden CNC kesim programını seçer.
 • Lazer kesim tezgahında kesim işlemini yapar.
 • Plazma kesim tezgahında kesim işlemini yapar.
 • Son işlemleri gerçekleştirir.  
 • Kesilen parçaları kontrol eder.
 • İş bitiminde makine ve aletlerin temizliğini yapar.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.  
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. 

Öz Değerlendirme: 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.