Vatan Belge

Servis Aracı Şoförü – Seviye 3

Program Profili (Amaç)

Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar.
 • Koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.
 • Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.
 • Çevre güvenlik önlemlerini açıklar.
 • Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar.
 • Doğal kaynakların daha az kullanımı için gerekli tedbirleri açıklar.
 • Kalite ve yolcu memnuniyeti uygulamalarını açıklar.
 • İlgili kurum ve meslek kuruluşlarınca belirlenen kaliteli hizmet ilke ve kuralları ile yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.
 • İş süreci içerisinde oluşabilecek hata ve arızaların ortadan kaldırılmasına yönelik görevleri kapsamındaki işlemleri açıklar.
 • İş organizasyonu yapar.
 • İş öncesi hazırlıkları yapar.
 • Güzergah planı yapar.
 • Belge veya eşya kontrolü yapar.
 • Servis öncesi sürüş hazırlığı yapar.
 • Araç içi ve dışı kontrollerini yapar.
 • Lastik kontrolü yapar.
 • Aracın fonksiyonel kontrollerini yapar.
 • Öğrenci ulaşımını sağlar.
 • Aracı harekete geçirir.
 • Öğrenciyi servis aracına alır.
 • Öğrencinin güvenliğini sağlar.
 • Öğrenciyi servis aracından indirir.
 • Öğrencinin dönüş servisini sağlar.
 • Servis sonrası faaliyetleri yürütür.
 • Personel ulaşımını sağlar.
 • Aracı harekete geçirir.
 • Personeli servis aracına alır.
 • Personeli servis aracından indirir.
 • Personelin dönüş servisini sağlar.
 • Servis sonrası faaliyetleri yürütür.
 • İş sağlığı ve güvenliği ve acil durum önlemlerini uygular.
 • Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
 • Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.
 • İş süreci içerisinde aniden oluşabilecek yolcu rahatsızlıkları durumunda izlenecek prosedürü açıklar.

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. 

Öz Değerlendirme: 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

 

Servis Aracı Şoförünün (Seviye 3) Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları;

– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,

– SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,

– Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu’na sahip olması ve

– Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel saldırı” başlıklı 102., “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103.,

“Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109.,

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde

Kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın

Almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı

Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile

Hüküm giymemiş olması gerekmektedir.