Vatan Belge

Makine Bakımcı – Seviye 3

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik, Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.
 • Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çevresel risklerin azaltılmasını açıklar.
 • İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme süreçlerini sıralar.
 • İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Kalite sağlamadaki teknikleri açıklar.
 • Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları açıklar.
 • Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.
 • Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu açıklar.
 • Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.
 • Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.
 • Çalışma için gerekli malzeme ve ekipmanı hazırlar.
 • Bakımı yapılacak makinenin güvenlik önlemlerini talimatlara uygun olarak alır.
 • Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.
 • Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.
 • Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.
 • Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.
 • Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.
 • Filtreyi, sızdırmazlık elemanını, kayışı ve rulmanı değiştirir.
 • Değişen parçaların basit ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.
 • Basit arızaları giderir.
 • Sızdırmazlık elemanlarının arızalarını giderir.
 • Mekanik parçaların arızalarını giderir.
 • Bakımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.
 • Bakımı ve onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
 • Yapılan bakım ve onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. 

Öz Değerlendirme: 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.